Flat Preloader Icon

Regulamin

Regulamin świadczenia usług.

Drukarnia Internetowa

Drukarnia Internetowa

W razie dodatkowych pytań zapraszamy
do kontaktu kontakt@druk.plus

Poniedziałek – Piątek
8:00 – 16:00

Podstawowe definicje

 1. Sprzedający – administrator serwisu internetowego pod adresem www.druk.plus
 2. Klient ? firma prowadząca działalność gospodarczą lub osoba fizyczna zlecająca Sprzedającemu wykonanie produktu.
 3. Plik ? plik graficzny wysłany przez Klienta do Sprzedającego w formacie zgodnym ze specyfikacją druku.
 4. Produkt ? będący przedmiotem zlecenia, wykonany zgodnie z parametrami zamieszczonymi na stronie internetowej.
 5. Sprawdzenie pliku ? weryfikacja poprawności otrzymanego pliku, wykonywana przez pracownika Sprzedającego.


Postanowienia ogólne

 1. Sprzedającym i administratorem serwisu internetowego pod adresem www.druk.plus jest BRANDWEB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000488205 z siedzibą w Niepołomicach, NIP: 6832082247 REGON: 122977000, kontakt telefoniczny: +48 791751533, kontakt e-mail: kontakt@druk.plus
 2. Złożenie zamówienia w Drukarni Internetowej Druk Plus jest równoznaczne z zawarciem umowy wykonania produktu pomiędzy Klientem a Sprzedającym
 3. Sprzedający zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Wyjątkiem są sytuacje w których przekazanie tych danych jest niezbędne do realizacji zamówienia. Dotyczy to w szczególności podwykonawców Sprzedającego oraz firmy kurierskie. Wszystkie dane będą przetwarzane przez Sprzedającego w celach poprawnego wykonania zlecenia, kontaktu z Klientem oraz wysyłki zamówionych towarów.
 4. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do przesyłania na adresy e-mail zarejestrowanych użytkowników oraz innych uczestników, których dane uzyskano w trakcie działalności handlowej, informacji handlowych oraz niehandlowych.
 5. Akceptując regulamin Sprzedającego, Klient zgadza się i akceptuje politykę prywatności przedstawioną na stronie www.druk.plus
 6. Zakup usługi drogą internetową jest zobowiązaniem na zasadzie umowy ? zlecenia, gdzie Klient jest Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą jest Sprzedający.
 7. Zlecenia usługi może dokonać tylko osoba pełnoletnia.
 8. Sprzedawca przyjmuje zamówienia wyłącznie drogą mejlową lub za pośrednictwem formularza na stronie www.druk.plus
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy, np. w treści materiału. Jeśli zawierają one treści niezgodne z polskim prawem, Sprzedawca może odmówić przyjęcia zlecenia. Klient wysyłając zlecenie poświadcza, że nie narusza niczyich praw autorskich i ma prawo do korzystania z nich.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie wykonania zlecenia jeżeli system informatyczny w wyniku błędu informatycznego, błędu wyświetlenia lub innego niezależnego od Sprzedawcy wyzerował ceny albo wprowadził ceny ujemne lub pomniejszył ceny. Złożone zamówienia w okresie błędnego działania systemu powoduje automatycznie, że zawarta umowa między Sprzedawcą a Klientem jest nieważna. O fakcie tym Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Klienta pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyn. O fakcie odmowy realizacji zamówienia Klient będzie poinformowany drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Składanie zamówień

 1. Złożenie zamówienia jest możliwe po przesłaniu plików spełniających wymogi drukarskie.
 2. Przesłany plik zostaje poddany sprawdzeniu pod względem jego prawidłowego przygotowania do prac poligraficznych. Klient otrzymuje wynik sprawdzenia pliku w postaci raportu lub informacji drogą mejlową i/lub telefoniczną.
 3. Wskazane błędy w pliku, które nie zostaną poprawione uznaje się za zaakceptowane i nie mogą stanowić one podstawy do reklamacji. 
 4. Składając zamówienie Klient podaje adres wysyłki. Nie jest możliwe złożenia zamówienia z opcją za pobraniem.
 5. Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia plików w formie elektronicznej i wyłącznie drogą elektroniczną na przykład poprzez e-mail lub portalu WeTransfer. 
 6. Przed złożeniem finalnego zamówienia, Kupujący powinien zlecić wykonanie wydruku próbnego. Sprzedający zaleca wykonanie wydruku próbnego w szczególności w zamówieniach o wartości powyżej 500 zł netto. Koszt wydruku próbnego i jego dostarczenia pokrywa Kupujący.

Realizacja zamówień

 1. Sprzedawca wykonuje zlecenie druku na podstawie przesłanego przez klienta pliku. Plik musi być przygotowany zgodnie z parametrami znajdującymi się przy opisach produktów. 
 2. Terminy realizacji zamówień określają maksymalny czas w jakim zamówienie zostanie odebrane przez firmę kurierską i są określone bezpośrednio przy każdym produkcie na stronie www.druk.plus . Termin realizacji jest obliczany na podstawie dni roboczych. W przypadku gdy zamówienie zawiera produkty o różnych terminach realizacji, maksymalnym terminem wysyłki będzie czas potrzebny na wykonanie produktu o najdłuższym terminie realizacji.
 3. Termin realizacji zlecenia może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedającego. Klient o zmianie terminu zostanie powiadomiony tak szybko, jak będzie to możliwe.
 4. Dane o czasie dostawy podawane przez firmę kurierską są dostępne na stronie firm kurierskich.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z winy firmy kurierskiej.
 6. Materiały wysłane do realizacji mogą być archiwizowane, a ich treść traktowana jest jako poufna.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do korygowania plików, które nie spełniają wstępnych wymogów technicznych, a korekcja będzie umożliwiała doprowadzenie pliku do wersji nadającej się do druku (np. odsunięcie tekstu od linii cięcia). Takie zmiany nie podlegają reklamacji.
 8. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za pliki przygotowane niezgodnie ze specyfikacją druku. Pracownik Sprzedawcy dołoży wszelkich starań aby poprawić wszystkie ewentualne błędy lub poinformować Klienta o konieczności ich poprawy, lecz odpowiedzialność za ich popełnienie spoczywa wyłącznie na Kliencie.
 9. Podane na stronie nakłady nie odnoszą się do sumy kilku mniejszych nakładów.


Płatność za zamówienie

 1. Datę płatności wyznacza termin zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 2. Ceny przedstawione w ofercie są cenami netto, do których będzie doliczany podatek VAT.
 3. Kupujący zobowiązany jest do uregulowania płatności za zamówienie przed przystąpieniem do jego realizacji przez Sprzedawcę.
 4. Faktura wysyłana jest w postaci elektronicznej na adres e-mail podany przy rejestracji.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy wykonania zlecenia jeżeli poprzednia płatność nie jest uregulowana.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w każdym czasie bez podawania przyczyny oraz prawo do organizowania akcji promocyjnych, dostępnych tylko dla wybranych grup promocyjnych albo grup Klientów.
 7. W przypadku dokonania przedpłaty, a następnie rezygnacji z zamówienia zwrot przedpłaty nastąpi w ciągu 5 dni roboczych.
 8. Rezygnacja i zwrot płatności (w tym przedpłaty) nie jest możliwy, jeżeli zamówienie zostało przekazane do realizacji.
 9. Kupujący może opłacić zamówienie za pomocą zwykłego przelewu bankowego lub szybkiej płatności internetowej obsługiwanej przez PayU. W przypadku wybrania szybkiej płatności internetowej Kupujący otrzyma od Sprzedawcy, specjalny link URL umożliwiający opłacenie zamówienia.


Dostawa zamówienia

 1. Sprzedawca dostarcza zamówienia za pomocą firm kurierskich DPD, GLS, UPS i innych.
 2. Wybór firmy kurierskiej przez Klienta nie jest możliwy. Nie ma możliwości podstawienia swojego kuriera lub odbioru osobistego.
 3. W przypadku reklamacji, Klient zobowiązany jest dostarczyć towar do Sprzedającego na własny koszt, za pomocą firmy kurierskiej.
 4. Ewentualne uszkodzenia w transporcie powinny zostać spisane w obecności kuriera i udokumentowane protokołem. Reklamacja uszkodzeń transportowych bez przedłożenia protokołu szkodowego nie będą mogły zostać rozpatrzone z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 5. Koszt produktu nie zawiera kosztów przesyłki. Koszty przesyłki przedstawione są w ofercie, którą otrzymuje Klient.
 6. W przypadku nie odebrania zamówienia od kuriera, Zamawiający zobowiązany jest do poniesienia kosztów zwrotnej oraz ponownej przesyłki. 


Reklamacja zamówienia

 1. Reklamacje można złożyć do 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 5 dni roboczych od uzyskania wszystkich niezbędnych informacji.
 2. Reklamacje dotyczące różnicy pomiędzy ilością dostarczonego towaru, a otrzymanego przez Klienta muszą zostać zgłoszone drogą mailową w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki.
 3. Reklamacje dotyczące kolorystyki druku będą rozpatrywane tylko po porównaniu z wydrukiem próbnym. Jeżeli próbny wydruk nie został wykonany, reklamacja nie zostanie uwzględniona.
 4. Reklamacje dotyczące kolorystyki druku będą rozpatrywane tylko jeżeli odchylenie od wydruku próbnego będzie większe niż 5% nasycenia barw.
 5. Błędy w treści zleconego materiału nie podlegają reklamacji.
 6. W przypadku wykonania projektu przez Sprzedającego wszelkie błędy merytoryczne i ortograficzne nie podlegając reklamacji. Klient ma obowiązek sprawdzić projekt przed akceptacją do druku. 
 7. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Zleceniobiorcy całego zamówionego nakładu. 
 8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient ponosi koszty ponownego wysłania reklamowanego towaru.
 9. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający realizuje nieodpłatnie ponowne zamówienie oraz ponosi koszty dostarczenia towaru do Klienta.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.
 2. Wszelkie ewentualne spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 3. Poprzez złożenie zamówienia Klient akceptuje Regulamin i Politykę Prywatności.
 4. Zdjęcia i grafiki zawarte na stronie www.druk.plus przedstawiają przykłady produktów i mogą się różnić od zamówionych.
 5. Klient składając zamówienie zgadza się na przesłanie faktury drogą elektroniczną (Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej).